Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

harmonogram śmieci I-III 2022.jpg (314 KB)

Zasady korzystania przez mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała

z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 1. PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przasnyszu, ul. Leszno 47.
 2. PSZOK czynny jest w ostatni piątek miesiąca w godz.: 700 - 1500

W przypadku wystąpienia dnia wolnego od pracy, PSZOK otwarty będzie w kolejny dzień roboczy.

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała) następujące odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
 • odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne);
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach itp.);
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone;
 • popiół z urządzeń grzewczych;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlano - rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (gruz budowlany, płyty karton – gips, styropian, itp.), które powstały w wyniku prowadzenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym,
 • zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
 • odpady tekstyliów i odzieży;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 1. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK oraz po okazaniu przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat na rzecz Gminy Krzynowłoga Mała za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc poprzedzający dostarczenie odpadów do PSZOK.
 2. Prace związane z rozładunkiem odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK wykonuje ich dostawca.
 3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • odpady zawierające azbest
 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku/obiektu na który wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym.
 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń pracowników obsługi, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK.
 2. Prowadzący PSZOK dokonuje zważenia ilości przyjętych odpadów oraz odnotowania ich w rejestrze (ewidencji).