Przejdź do treści

Rada Gminy w Krzynowłodze Małej

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Biuro obsługi Rady Gminy: pokój nr 2 - Pani Agnieszka Winnicka

adres:
ul. Kościelna 3
06-316 Krzynowłoga Mała
powiat przasnyski

tel: (029) 751 27 20
tel: (029) 751 27 69
tel/fax: (029) 751 27 25
e-mail: rada@krzynowlogamala.pl

Bogdan Stryjewski

Bogdan Stryjewski
Przewodniczący Rady Gminy


Jan Michał Roman

Jan Michał Roman
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jolanta Katarzyna Przybyłek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Witold Pszczółkowski

Witold Pszczółkowski
Radny   Słąwomir Cichowski

  Sławomir Cichowski
  Radny


  Zdzisłąw Łojewski

  Zdzisław Łojewski
  Radny  Bożena Czarzasta

  Bożena Czarzasta
  Radny  Adam Bobiński

  Adam Bobiński
  Radny  Przemysław Zembrzuski

  Przemysław Zembrzuski
  Radny   Adam Roman

  Andrzej Robert Roman
  Radny  Bogdan Kazimierz Olszewski 
  Radny

  Kamil Gadomski

  Kamil Gadomski
  Radny


  Sylwia Umińska

  Sylwia Umińska
  Radny
      


  Bożena Zamielska


  Bożena Zamielska
  Radny


  Hanna Popiołek

  Hanna Popiołek
  Radny