Przejdź do treści
  • bip

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała zawiadamia, że Rada Gminy w Krzynowłodze Małej w dniu 13 listopada 2020 podjęła uchwałę nr XXIII/117/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki takiej opłaty.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyniosą:
1) 26 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa- odpady segregowane;
2) 52 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
3) w przypadku właścicielinieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ustalone zostało zwolnienie z części opłaty w wysokości 1,0 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady (brązowy worek) i nie będą one odbierane.

WAŻNE:


Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 stycznia 2021 r., każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy Krzynowłoga Mała z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji!


Nowe druki deklaracji będą dostępne od 1 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej:http://www.bip.krzynowlogamala.pl/ (zakładka ochrona środowiska --> odpady komunalne).

Każda złożona deklaracja obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w siedzibie UrzęduGminy w Krzynowłodze Małej. Prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej ul. Kościelna 3, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc bez wezwania na numer rachunku bankowego 16 8913 0005 0005 1334 2000 0170.
Termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami pozostaje bez zmian.

> > DEKLARACJA < <

/-/ Jerzy Humięcki

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała