Przejdź do treści

PROGRAM „DOBRY START"

Program „Dobry Start” to 300 zł dla każdego uczącego się dziecka. Na podstawie tego programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (gmina), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (powiat).

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez tą samą instytucję, która realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko. W przypadku gminy Krzynowłoga Mała będzie to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej pok. Nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.30 .

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez bankowość elektroniczną, stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).
WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
WAŻNE! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz załącznik do wniosku (w ramach Programu „Dobry start'')