Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zarządzenie  Nr WGM.0050.59.2023

Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

z dnia  25 października 2023 roku

 

w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Krzynowłoga Mała  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzynowłoga Mała

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688 ) oraz uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzynowłoga Mała

                                                               

z  a  r  z  ą  d  z  a  m ,  co następuje:

 1.

 

 1. Zarządzam przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Krzynowłoga Mała, w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 93, położonej w obręb ewidencyjny Krzynowłoga Mała, gmina Krzynowłoga Mała .

2 . Przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa Krzynowłoga Mała dotyczącej propozycji nazwy ulicy.

 2.

 

 1. Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i ograniczają się do sołectwa Krzynowłoga Mała
 2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i podpisanie ankiety konsultacyjnej udostępnionej w siedzibie Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała (pokój nr 14) oraz stronie internetowej www.krzynowlogamala.pl. Wzory formularzy stanowią załączniki od nr 2  niniejszego zarządzenia.
 3. Wypełnioną ankietę konsultacyjną mieszkańcy mogą złożyć w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała (pokój nr 14), drogą pocztową Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała lub e-mailem na adres gmina@krzynowlogamala.pl.
 4. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.
 5. Składając ankietę konsultacji należy podać imię, nazwisko, i adres zamieszkania.
 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 25.10.2023 r. do 17.11.2023 r.
 7. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów gminy.
 8. Informacja o wynikach konsultacji społecznych zostanie w terminie 14 dni po zakończeniu konsultacji podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Krzynowłoga Mała www.krzynowlogamala.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała oraz sołectwa objętego konsultacjami.
 • 3.

 

Załącznikami do niniejszego zarządzenia są:

 • Mapa przedstawiająca przebieg ulicy,
 • Ankieta konsultacyjna
 • Obwieszczenie konsultacji społecznych

 

 • 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krzynowłoga Mała.

 

 • 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ Jerzy Humięcki

Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

 

> > ZARZĄDZENIE < <

 

> > ANKIETA < <