Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 26 października 2023 roku

 

w sprawie II etapu konsultacji społecznych do projektu Programu współpracy
Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r, poz. 40,572,1463,1688 ) w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r, poz.1327,1812 Dz.U. z 2023 r. poz. 1265,571) oraz w związku z §3 pkt.2 załącznika do Uchwały Nr L/248/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Maz. z 2010 r, Nr 197, poz. 5535), ogłaszam, co następuje:

  • 1

Ogłaszam II etap konsultacji społecznych do projektu Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  • 2

Formą konsultacji jest:

  • udostępnienie programu, o którym mowa w §1 w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu,
  • udostępnienie programu, o którym mowa w §1 w wersji papierowej w siedzibie Urzędu (parter, pok. nr 2),
  • inne formy zaproponowane przez organizacje pozarządowe.
  • 3

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Krzynowłoga Mała

  • 4

Wyznaczam termin konsultacji: od dnia 27 października 2023 roku do dnia 3 listopada 2023 roku.

  • 5

Opinie i uwagi do projektu programu, o którym mowa w §1, mogą być wnoszone:

 

                                                                                                                                          Wójt

                                                                                                /-/ Jerzy Humięcki